{"total":403,"stores": [ {"name":"CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH ĐÔNG PHƯƠNG","web_address":"Số 16, phố Đoàn Nhữ Hài, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.1425125354826!2d106.33531741422556!3d20.946791287846157!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359b4e683b3eef%3A0xafbb2801b97b7a05!2zQ8O0bmcgVHkgQ-G7lSBQaOG6p24gVMawIFbhuqVuIEto4bqjbyBTw6F0IFbDoCBLaeG7g20gxJDhu4tuaCDEkMO0bmcgUGjGsMahbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1560140812813!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAIDUONG","province_code":"HAIDUONG"} ] }